Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja dotycząca zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz dokumentów niezbędnych do jego przyznania

 

 1. Wniosek o świadczenie rodzinne należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania.
 2. Wnioski można składać w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie.
 3. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2017/2018 (trwający od 1.11.2017 r. do 31.10.2018 r.):

zasiłek rodzinny:

 1. wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków,
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia (do wglądu),
 3. kopia karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016, poz. 1990 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej– oryginał do wglądu,
 4. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” – oryginał do wglądu
 5. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 18. rok życia,
 6. w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz karty podatkowej należy pobrać dodatkowy druk oświadczenia,
 7. oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych za 2016 r. (należy pobrać dodatkowy druk oświadczenia),
 8. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z urzędu miasta/gminy lub kserokopia nakazu płatniczego za 2016 r.,
 9. kserokopia/odpis prawomocnego wyroku sądu, orzekającego rozwód lub separację – oryginał do wglądu,
 10. kserokopia/odpis prawomocnego wyroku sądu, orzekającego alimenty – oryginał do wglądu,
 11. kserokopia/odpis prawomocnego orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka – oryginał do wglądu,
 12. kserokopia/odpis orzekającego przysposobienie prawomocnego postanowienia sądu lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – oryginał do wglądu,
 13. zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanej w 2016 r. kwoty alimentów,
 14. kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych w 2016 r. alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny wraz z wyrokiem sądu w sprawie – oryginały do wglądu,
 15. dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:
 • świadectwo pracy + PIT-11 za 2016 r. (w przypadku utraty dochodu – kserokopia),
 • umowa zlecenie + PIT-11 za 2016 r. (w przypadku utraty dochodu – kserokopia),
 • zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty (w przypadku podjęcia zatrudnienia);

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu;

dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa (gdy rodzic dziecka nie żyje lub ojciec nie uznał dziecka lub powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone):

 1. kserokopia zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany – oryginał do wglądu,
 2. kserokopia skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – oryginał do wglądu,
 3. kserokopia/odpis orzeczenia sądu w sprawie o oddalenie powództwa o alimenty – oryginał do wglądu,
 4. kserokopia/odpis orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka – oryginał do wglądu;

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - zamieszkiwanie:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 2. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy dziecka – zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej; a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 1. zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzające okres udzielenia urlopu wychowawczego, oraz informacja o okresie zatrudnienia (wymagany co najmniej sześciomiesięczny okres zatrudnienia przed nabyciem prawa do urlopu wychowawczego) – dodatkowy druk do pobrania,

 

                         

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData