Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dodatek mieszkaniowy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817).

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kryteria dochodowe

Średni miesięczny dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne na jednego członka gospodarstwa w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać (od 01.03.2018 r. uległa zmianie wysokość najniższej emerytury):

 • 125% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie

            to jest kwoty 1.287,25 zł

 • 175% kwoty najniższej emerytury na osobę samotną

            to jest kwoty 1802,15 zł.

 • Wysokość najniższej emerytury wynosi 1000,00

Kryteria dot. powierzchni lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

 • 1 osoby 35m2
 • 2 osób 40m2
 • 3 osób 45m2
 • 4 osób 55m2
 • 5 osób 65m2
 • 6 osób 70m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948).

 

 

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

Powierzchnia normatywna, do której jest naliczany dodatek mieszkaniowy

130% - powierzchnia użytkowa lokalu, której nie można przekroczyć aby otrzymać świadczenie 30%


150% - pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

1

osoba

35

m2

45,5

m2

52,5

m2

2

osoby

40

m2

52,0

m2

60,0

m2

3

osoby

45

m2

58,5

m2

67,5

m2

4

osoby

55

m2

71,5

m2

82,5

m2

5

osób

65

m2

84,5

m2

97,5

m2

6

osób

70

m2

91,0

m2

105,0

m2

7

osób

75

m2

97,5

m2

112,5

m2

8

osób

80

m2

104,0

m2

120,0

m2

9

osób

85

m2

110,5

m2

127,5

m2

10

osób

90

m2

117,0

m2

135,0

m2

11

osób

95

m2

123,5

m2

142,5

m2

12

osób

100

m2

130,0

m2

150,0

m2

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny,  
 • deklaracja o wysokości dochodów jakie strona składa w obecności pracownika,      
 • zaświadczenia o wysokości dochodów brutto (pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie - emerytalne, rentowe i chorobowe) z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • wydruk czynszowy potwierdzający wysokość składników czynszowych za miesiąc w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy,
 • dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy wniosek składa właściciel domu jednorodzinnego,
 • w przypadku, gdy wniosek składa podnajemca należy przedstawić umowę podnajmu,
 • zaświadczenie.

 

Termin udzielenia odpowiedzi - do miesiąca, a przypadkach szczególnych do 2 miesięcy

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje w wyniku stwierdzenia w przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym rażącej dysproporcji pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiścić wydatki związane z zajmowaniem lokalu, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby, lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Dodatek energetyczny 2018 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791)

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 394)

 

Dodatek energetyczny to pewna forma rekompensaty kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej należy rozumieć osobę:

 • której przyznano dodatek mieszkaniowy;
 • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
 • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Stawka dodatku energetycznego w 2018 r.

Wysokość stawki dodatku energetycznego określa obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. Zgodnie z tym obwieszczeniem wysokość dodatku wynosi:

 

 • 11,37 zł/miesiąc - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 15,80 zł/miesiąc - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób wynosi;
 • 18,96 zł/miesiąc - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Wniosek można złożyć we właściwym miejscowo Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwinie. Do wniosku należy załączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii), a także rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData