Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

KWS 2024 logo.jpg (13 KB)

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Celem programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia seniorom w wieku 60 lat i więcej:

- usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich,

- usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”

mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

Do realizacji programu w 2024 r. może przystąpić każda gmina w Polsce w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego określonego i realizowanego w dwóch odrębnych modułach:

Moduł I - zadanie określone w art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Moduł II - zadanie określone w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Gmina, przystępując do programu, może wnioskować o środki na realizację jednego lub obydwu modułów.

Uzyskanie wsparcia finansowego ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa wymaga podjęcia uchwały Rady Gminy/Miasta:

Moduł I – rada gminy podejmuje uchwałę na podstawie art. 50 ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która określa szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług;

Moduł II – przyjęcie programu osłonowego na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotyczący realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach realizacji programu, gminy mogą wybrać następujące formy organizacji i realizacji usługi wsparcia:

- w ramach Modułu I:

  • poprzez zlecanie realizacji usług sąsiedzkich organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w zakresie organizacji i koordynacji usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich,
  • samodzielnie, tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych lub innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie organizacji i koordynacji usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.

- w ramach Modułu II:

  • poprzez dofinansowanie kosztów obsługi systemu dla opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w latach 2022–2023,
  • poprzez dofinansowanie zakupu usługi wsparcia w postaci opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Wojewoda dokona podziału środków przyznanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, uwzględniając wnioski złożone przez poszczególne gminy oraz liczbę osób w wieku 60 lat i więcej w danej gminie.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData