Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.

Praca asystenta rodziny w ramach działań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Działania asystenta, określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.), łącznie z działaniami wynikającymi z ustaw o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, mają charakter profilaktyczny. W naturę zatem tych zadań wpisany jest immanentnie ich podażowy charakter. Każda gmina w Polsce winna stwarzać swoim mieszkańcom możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta rodziny w całym szerokim katalogu jego zadań. W ten właśnie sposób asystent rodziny wpisuje się w powszechny system usług oferowanych przez państwo polskie rodzinom wychowującym dzieci.

W związku z tym zadania asystenta powinny obejmować również działania związane z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Poradnictwo w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy, koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 8  ustawy „Za życiem”, koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób, o których mowa w ust. 2, złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.  

Jednocześnie ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Pamiętać należy, że głównym celem działań asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w przezwyciężaniu sytuacji, które mogą zagrażać stabilności rodziny i stwarzać trudności opiekuńczo-wychowawcze. Na mocy ustawy „Za życiem” do kręgu odbiorców usług asystenta rodziny zostały włączone także kobiety w ciąży, ich rodziny oraz rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o zdiagnozowanym ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Nie oznacza to jednak w każdym przypadku nowej kategorii odbiorców usług, bowiem niejednokrotnie usługi wobec tej kategorii beneficjentów realizowane były już wcześniej przez asystenta rodziny. Specyfika świadczonych przez asystentów rodziny usług wiąże się z ich gotowością do prowadzenia pracy z rodziną we wszystkich aspektach. Nie wydaje się w żadnej mierze zasadne oddzielanie usług świadczonych na mocy ustawy „Za życiem” od innych zadań asystenta rodziny.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: Asystentura rodziny

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData