Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja dotycząca zasad ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do jego przyznania

Wniosek należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania osób uprawnionych.
Wnioski można składać w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie.
Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 (trwający od 1.10.2021 r. do 30.9.2022 r.):

 1. dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się (wnioskodawcy) o świadczenie z funduszu alimentacyjnego – do wglądu,
 2. kopia karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej – jeżeli osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego,
 4. upoważnienie dla wnioskodawcy od dziecka pełnoletniego do złożenia w jego imieniu wniosku oraz pobierania świadczeń z funduszu (dotyczy dzieci uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
 5. kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uprawniona posiada takie orzeczenie (oryginał do wglądu),
 6. oświadczenie członków rodziny (wnioskodawcy oraz pełnoletnich, wymienionych we wniosku członków rodziny) o dochodach niepodlegających opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. 2020 r.,
 7. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 8. dokument określający datę utraty dochodów (np. świadectwo pracy/zaświadczenie o zaprzestaniu wykonywania umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 9. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
 10. w przypadku powstania zatrudnienia w 2020 r. – PIT-11, od pracodawcy, u którego kontynuowane jest zatrudnienie,
 11. zaświadczenie od komornika prowadzącego egzekucję o bezskuteczności egzekucji alimentów
 12. zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanej kwoty alimentów w roku poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. 2020 r.,
 13. kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów za 2020 r., jeżeli członkowie rodziny są wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (oryginał do wglądu),
 14. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z urzędu miasta/gminy lub kserokopię nakazu płatniczego za rok poprzedzający okres świadczeniowy, tj. 2020 r. – oryginały do wglądu,
 15. kserokopia prawomocnego wyroku sądu, orzekającego rozwód lub separację – oryginał do wglądu,
 16. kserokopia prawomocnego wyroku sądu, orzekającego alimenty – oryginał do wglądu,
 17. zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia),

Druki można pobrać:

 1. Bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwinie,
 2. ze strony internetowej (www.ops.czerwin.pl).

Oryginały dokumentów (do wglądu) należy dostarczyć, jeżeli nie były już wcześniej składane.
Jeżeli okoliczności sprawy mające wpływ na przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie może wymagać takiego dokumentu w trakcie rozpatrywania ww. wniosku.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData